Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Μονεμβάσιας

Τα χρόνια που ζούμε είναι δύσκολα για όλους. Για κάποιους γύρω μας όμως είναι δυσκολότερα. Και μερικές φορές αυτοί οι «γύρω» μας, είναι «δικοί» μας άνθρωποι, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι συνειδητά και με αξιοπρέπεια στέκονται  απέναντι στο πρόβλημά τους χωρίς να δίνουν δικαιώματα για σχόλια σε κανέναν. Σε αυτές τις περιπτώσεις η όποια βοήθεια,  χωρίς «γιατί», είναι ουσιαστικά και συναισθηματικά επιβεβλημένη. Για αυτό τον λόγο στους περισσότερους δήμους της χώρας οργανώνονται χώροι διανομής τροφίμων η φαρμάκων. Το ΔΣ του συλλόγου κρίνει σκόπιμο να ενημερώσει μέσω αυτής της καταχώρησης ότι ένα τέτοιο κοινωνικό παντοπωλείο έχει οργανωθεί και στον Δήμο Μονεμβάσιας. Πιο κάτω ακολουθούν:

 1. Η σχετική ανακοίνωση με όλα όσα απαιτούνται προκειμένου κάποιος να ενταχθεί σε αυτό το παντοπωλείο. Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση υπάρχουν κάποιες καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή αίτησης οι οποίες όμως δεν είναι απαραίτητα δεσμευτικές.
 2. Η φόρμα αίτησης που πρέπει να συμπληρωθεί.

                                                                                                                                                                                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Υποβολή Αιτήσεων: από 25/11/2013  έως 6/12/2013

( η προθεσμία αφορά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος, οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για επόμενες τροποποιήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ :

1.Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου μας

2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας

3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

1.εισόδημα :

1.1   ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000,00 €

1.2   προσαυξανόμενο κατά 1.200.00 € για κάθε προστατευόμενο μέλος

(σύζυγο ή τέκνα )

1.3   άτομα με αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω ) εισόδημα μέχρι 9.000,00 €

2. οικογενειακή κατάσταση

3. κοινωνικά προβλήματα

4. ανεργία

5. προβλήματα υγείας

6. αναπηρίες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (κατά περίπτωση):

 1. αίτηση συμμετοχής (δίνεται από την υπηρεσία)
 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. Έτους 2013 (εισοδήματα 2012)
 5. Φωτοτυπία Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπόχρεος/η σε δήλωση Ε9
 6. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον είναι εφόρου ζωής και έχει εκδοθεί πριν την έναρξή λειτουργίας των ΚΕΠΑ
 7. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας
 8. Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα αφαιρείται από το εισόδημα τους το ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο κύριας κατοικίας
 9. Άδεια παραμονής

    Διαδικασία:

1.Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

2.Έλεγχος-  Ένταξη στην κατάσταση δικαιούχων του Δήμου Μονεμβασίας

3.Διάθεση των ειδών (ανάλογα με την επάρκεια )

Τηλέφωνο επικοινωνίας Δήμου: 2732360570 (Τζάκα Ελένη)

2732360584 (Μπατσάκη Γιαννούλα)

 

 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για την ένταξη στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Μονεμβασίας

 

     Προς:  Δήμο Μονεμβασίας

                 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,

                 Παιδείας και Πολιτισμού

                 Μολάοι

                                    

                  

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ ΟΥΣΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………….

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ………………………………………

ΟΔΟΣ: ..………………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ: ……………………………………….

Τ.Κ.: ………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………

FAX: ………………………………………………

 

Παρακαλώ,

όπως με εντάξετε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μονεμβασίας

Συνοδευτικά σας υποβάλλω:

Α)……………………………………………………….

Β)……………………………………………………….

Γ)………………………………………………………..

Δ)………………………………………………………..

Ε)………………………………………………………..

ΣΤ)………………………………………………………

Ζ)………………………………………………………

Η)……………………………………………………….

Θ)………………………………………………………

 

 

                                                                                                        


 

 

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΑΙΤΟΥΣΑΣ

 α/α Ονοματεπώνυμο μελών οικογένειας Ημερομηνία γέννησης Σχέση Παρατηρήσεις
         
         
         
         
         
         
          

 

 

B. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 τουΝ.1599/1986 δηλώνω ότι:

1.Όσα δηλώνω στην αίτηση μου προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αληθινά

2.Όσα από τα δικαιολογητικά καταθέτω σε φωτ/γραφα είναι γνήσια αντίγραφα από το πρωτότυπο

3. Δεν μετέχω σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα

4.Δέχομαι να ενταχθώ στην κατάσταση δικαιούχων του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Μονεμβασίας και αποδέχομαι τις υποχρεώσεις που έχουν τεθεί με τον κανονισμό λειτουργίας αυτού.

 

(Πόλη- Ημερομηνία)

……………………………………..

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

………………………………………

(υπογραφή